Regulamin

 1. Sala Zabaw ABAWUŚ jest przeznaczona dla dzieci do lat 12. Z konstrukcji zabawowej mogą korzystać tylko dzieci do lat 12.
 2. Jednocześnie z konstrukcji zabawowej może korzystać 60 dzieci.
 3. Dziecko wchodzi do Sali Zabaw tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna i podczas całego pobytu na Sali Zabaw pozostaje pod jego ścisłą opieką. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w Sali Zabaw.
 4. Cennik określa koszty zabawy. Wejście dziecka i opiekuna do Sali Zabaw możliwe jest po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym w Sali Zabaw. Niewykorzystanie wykupionego biletu wstępu nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.
 5. Dokonanie płatności lub wprowadzenie dziecka do Sali Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. W momencie uiszczenia przez opiekuna opłaty za wstęp właściciel Sali Zabaw udostępnia dziecku do zabawy powierzchnię Sali Zabaw wraz ze znajdującym się w nim sprzętem, nie przejmuje natomiast odpowiedzialności i opieki nad dzieckiem przebywającym na terenie sali. W tym samym czasie w sali mogą przebywać też inne dzieci.Opiekun zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu przez siebie i dziecko pozostające pod jego opieką.
 7. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 8. Niemowlęta na rękach mają wstęp wolny, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności płacą 50% ceny za wstęp.Opiekunowie mają wstęp wolny.
 9. Do Sali Zabaw wchodzi się bez ubrania wierzchniego, a także plecaków, toreb, czy reklamówek, które można zawiesić w szatni Sali Zabaw.
 10. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw bez obuwia,obowiązkowo w skarpetkach lub rajstopkach.
 11. Opiekunowie wchodzą do Sali Zabaw w skarpetkach lub zakładają ochraniacze na buty.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem zabawy odkładamy w bezpieczne miejsce: łańcuszki, okulary, zegarki, biżuterię, inne ostre przedmioty. Opiekun powinien opróżnić kieszenie dziecka.
 13. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia i picia. Napoje i przekąski zakupione w kawiarence spożywamy tylko przy stolikach. W miejscach przeznaczonych do zabawy obowiązuje bezwględny zakaz jedzenia, spożywania napojów oraz żucia gumy.
 14. Nie wolno wchodzić na obszary, które są wyłączone z zabawy i ogólnego dostepu np. pomieszczenia gospodarcze, zaplecze barku, szatnia.
 15. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów (również elektronicznych) i spożywania alkoholu oraz środków odurzających, a także wprowadzania zwierząt, wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
 16. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Sali Zabaw osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu Sali o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka ( np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu). Personel może nie zgodzić się na wpuszczenie do Sali Zabaw dziecka, w przypadku, gdy dziecko może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia innych klientów – np. dzieci chore – zakatarzone, dzieci z opatrunkami gipsowymi).
 17. Właściciel oraz personel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z nieregulaminowym korzystaniem z Sali Zabaw.Jeżeli w Sali Zabaw będzie miało miejsce zdarzenie, w wyniku którego zostanie poszkodowane dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić pracownikowi Sali Zabaw na piśmie opisując okoliczności zdarzenia i jego skutki. Następnie opiekun zobowiązany jest dostarczyć Sali Zabaw opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia poszkodowanego.Wszelkie roszczenia odwołujące się do zdarzeń, które nie zostały zgłoszone zgodnie z powyższym zapisem, będą traktowane jako roszczenia nie dotyczące zdarzeń powstałych w czasie lub w konsekwencji przebywania w Sali Zabaw.
 1. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za wszelkie szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 2. Opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadkach gdy: dziecko zrobi siusiu w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 200 zł), dziecko zrobi kupę w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 1000 zł), dziecko zwymiotuje w miejscu do tego niewyznaczonym (opłata dodatkowa 200 zł).
 3. Apteczka znajduje się w recepcji Sali Zabaw.
 4. Personel oraz właściciel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i osób, które nie przestrzegają Regulaminu.
 5. W sytuacjach wykraczających poza Regulamin, personel ma prawo zwrócić uwagę dziecku bądź opiekunowi. Jeżeli pomimo upomnienia, nieodpowiednie zachowania zagrażające życiu bądź zdrowiu innych osób będą się powtarzać, personel może wyprosić klienta z Sali Zabaw lub skrócić czas zabawy bez zwrotu opłaty za wstęp.
 6. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń ( dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie Sali Zabaw.
 7. W przypadku dużej ilości dzieci znajdujących się w Sali Zabaw, personel może czasowo ograniczyć liczbę osób wchodzących , ze względu na obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dla konstrukcji i urządzeń znajdujących się w Sali Zabaw.
 8. Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z Sali Zabaw (dzieci i opiekunów) wymaga przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:
  • z urządzeń zabawowych znajdujących się w sali korzystamy zgodnie z ich przeznaczeniem
  • nie wspinamy się po wewnętrznych ścianach konstrukcji
  • nie huśtamy się na elementach konstrukcji zabawowej
  • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą,ani na zewnętrzną konstrukcję
  • nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony pochylnej i nie zjeżdżamy głową w dół, na zjeżdzalni nie skaczemy, nie poruszamy się w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjazdu, nie wchodzimy pod prąd, po zjechaniu natychmiast wychodzimy spod zjeżdżalni
  • nie skaczemy z konstrukcji zabawowej (na podłogę, do basenu i na inne elementy konstrukcji), nie wnosimy do niej zabawek oraz innych przedmiotów
  • podczas zabawy nie jemy i nie pijemy – unikniemy zadławienia,
  • prosimy nie niszczyć konstrukcji zabawowej, zabawek oraz elementów wystroju sali
  • nie popychamy innych dzieci
  • nie wyrzucamy piłeczek z basenu

26.Zakup biletu wstępu na Salę Zabaw jest jednoznaczny z         wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć oraz filmów z udziałem   dzieci i opiekunów przebywających w Sali Zabaw na potrzeby     promocyjno – reklamowe Sali Zabaw Dla Dzieci „Abawuś”.

 

Właściciel Sali Zabaw Dla Dzieci „Abawuś”:

Fitness Club „Grochów” ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa